2018/10/20

Eurtenerrota eta saguzarrak


181020: Gotzon, Antua, Martin, Martin, Oier.

Eurtenerrota (Nabarniz). Puntaraiñok juan gara (azken estuasuna nasaittu dogu), eta han desobstrukziñuakin jarraittu dogu 3-4 bat orduz, haize korrientiari jarraittuta. Bestekaldetik zetorren hotsakin zalantzia izan dogu, ura edo haizia ete zan; nere ustez, haizia. Kueba ederra begittandu jata, politta eta dibertigarrixa; itxuraz, Zazpilezetan mailla aktibua. Merezi dau bai desobstrukziñuakin jarraitzia. Bio aldetik: Lithobius garcia gamerii, Quaestus noltei?, diptero bi. Ferra-saguzar pare bat be ikusi doguz, espeziea ezin zehaztu ostera. Koladak lupaz miatu dittudaz, baiña ez dot lortu Zospeumik topatzia!

Illuntzixan, I-042 (...) saguzarretara, udazkeneko trantsizio garaiko laginketa.

2018/10/17

Urteko azken izpiak Atxarren: Intxaurtxueta eta Txakurzulo gaineko koba

2018/10/12

Gotzon, Antua, Oskar E, Martin.U

   Barikuan Oskarrek Kanala gainean topatutako zulo berria esploratzera joan ginen. Behingoan zuloak lan egin gabe aurrera egiteko aukera eman zigun. Hasieran kolmatatutako salatxo txiki bat zela ematen zuenak jarraipena izan zuen eta goiz - eguerdia berau esploratzen igaro genuen. 200 metro inguruko topoarekin gure esploratzeko nahiak neurri baten asetu ahal izan genituen. 


   Kobazuloak zati ederrik ere eskaini zigun, adibidez San Martin Kanoia, bere tamaina eta edertasunaz edozein espeleologo maiteminduta uzteko gaitasuna daukana. Argatxako San Roke galeriak topatu zirenetik ez da ADES-en horrenbesterainoko bolumen itzelik ezagutu.


   Hegoaldeko aldean haize korronte txikia ere badauka (3 ko bufada Oskarren eskalan) eta bueltatu beharko da noizbait iztu unada zabaltzen jarraitzeko. Kokatuta dagoen lekuagatik ez dauka interes berezirik baina Atxarreko mendebaldeko maldan topatu den kobazulo handiena denez mereziko du metroak ateratzen jarraitzea. Gainera momentuz ez doa itsasorantza, hegoalderantza (Argatxarantza) baino.


-------

2018/10/13

Antua, Xabi, Martin.U

   Zapatuan Atxarreko erdialdeko sakonera joan ginen, orain dela aste batzuk Marua hegoaldeko atxerian topatutako arrekala esploratzeko asmoz. Zulo horren GPS punturik ez geneukanez artadian bueltaka ibili ginen eta bila genbiltzanaren ordez beste zulo bat topatu genuen. 7 metro inguruko galtzerdia baino ez zen izan zoritxarrez. Ohitura bihurtu den desilusio nabari horren ostean kotxerantza abiatu ginen, Atxarren alperrik galdutako beste egun bat utziko genuelakoan. Halan be, ahaleginak lehenago edo geroago beti izaten du saria: Txakurzulora bidean kobatxo bat agertu zitzaigun, 40 metro inguruko garapena duena. Koba hau, gainera, ez da edozein. Txakurzulo-Kobeaga-kraterra hirukoaren lerrokaduran dago eta seguruenik garai batean Txakurzuloko errekarako sarbidea izango zen; gaur egun, ordea, kolmatatuta dago eta ez digu jarraitzen utzi.

2018/10/08

EEL Simulakro Orokorra (Landubia, Tertanga)




181008: Martin U, Martin I, Unai, Josu, Idoia, Ibon, Oskar E, Oier.

EEL Simulakro Orokorra Landubian (Tertanga). Koordinatzaillien baloraziño orokorran zain, neure sentsaziñua da dana nahikua ondo urten dala. 60 lagun parte hartu genduan (espero zana baiño gehixago), eta beraz talde operatibuak gehixago izan ziran, sobran.

Komunikaziño taldian, hasieran 4 lagun jardun genduan: Oskar eta Aitor GAES aurretik kablia botatzen, eta Abel eta ni atzetik, kablia instalatzen. Lehelengo E8-an bertan planak aldatu bihar izan genduzen; “banpiruak” sartzian (instalau ahala testatzen genduzen), PB-kin komunikaziñorik ez genkala konturatu giñan, eta gutako bat kanpora juan bihar izan zan arazua konpontzera; ordu ta erdi inguru juan jakun fallua detektau arte. Bittartian, Javi eta Andekan laguntzia jaso genduan espeleofonuak eruateko, eta Oskar-Aitorrek bere biharra amaittuta, Aitor sorosle modura juan zan eta Oskar Abeleri laguntzera; beraz, azkenian, espeleofono harixa eta aparatuak ondo funtzionau zeben.

Nikolari buruz, 3 aparatu instalau ziran: bata lezian sarreran, bestia Sala del Arcon eta azkena honduan (kamilia mobitzen hasi zan lekuan). Neu ez nintzan gaiñian egon, beraz funtzionamenduari buruzko informe zehatzik ezin dot emon; bakarrik une batzutan komunikaziñua perfektua izan zala, besteren baten aldaketaren batek oztopatu zebala.

2018/09/30

ADES Espeleologia Elkartea: DANA esploratzen dogu



180930: Antua, Oier.

Gizaburun, Lariz inguruko bidegorrixan Oskar E-k seiñalatutako pare bat ubegi ikustera. Lehelengo ikustaldi bat egin dogu, eta bai horixe. Katalogau eta topografiau biharko dira:
  • Lehelengua, harriz egindako arketa baten honduan, katazulo agoniko xamarra da, ostian Kastillo Errekako itxuran aurrera segitzen dabena. Haize korrientia, Beaufort-Etxebarria eskalan “0” da; hain zuzen be, bertan egon leikezen gasak neurtzia mereziko leukela pentsau dogu. Galerixia estua da, baiña praktikablia; gune batzutan bueltia emoteko aukeria be badago; azken tramuan Antua sartu da bakarrik, eta ulertu detsatenangaittik, estuasun baten amaitzen dana, nasaitzen bihar nahikotxo emongo leukiana.
  • Bigarrena, mota barrenian dagon leza txiki bat da. Honek ba daka haize pixkat (BE-1, sarreran) eta hortik aurrera galerixa zabaltxuaguan perpendikularra hartzen ei dau (ni neu ez naiz sartu, sarreria estuegixa). Itxuraz, goiko kamiño baztarrian tapauta dagon kueba txikixakin zerikusixa izan leike.
Ostian, presan erropak ederto garbittu doguz eta, zelan ez, bertan dagon errejistrua (presia garbitzekua) barrutik zelan dan ikusteko aprobetxau dogu. XVIII-ko injenieria obra ederra!

2018/09/17

EEL komunikaziño praktikia




180916: Esther (GAES), Ruben eta Joxe (Takomano), Txabilo (GEMA), Oier.

EEL Komunikaziño Taldian praktikia La Andubian (Tertanga). Nicola probau dogu lehelengo, eta gero Tedra. Barruko taldekuak sarreratik 20 minutura dagon gela haundixian instalau doguz; kanpoko taldekuak, errepide inguruan. Txabilo komandantia ez da oso pozik geratu; baiña bestion arabera, balantzia positibua izan da: sistema bixekin komunikau dogu, nahiz eta soiñu kalidadia eskasa izan. Arazo probablienak: ez doguz norabide paraleluetan ipiñi (hurrenguan kanpuan beste norabide bat saiatu; barruan ez dago aldatzeko aukerarik); eta barruko zein kanpoko antenak lur ez oso hezian ipiñi bihar izan doguzela (hurrenguan zoru hobia topatzen saiatu; eta bustitzeko ura eruan). Nere ustez, gaur egindako aprobiak urrixan bertan egingo dogun simulakruan fiñago ibiltzeko balixoko desku, eta sorosliei ganorazko komunikaziño sistemia bermatzeko. Dana dala, Txabilo Aragoneko simulakrora juatekotan da, eurengandik ikasteko; ondo etorriko da.

2018/08/26

Damazuloko basa-gizonak



180825: Martin U, Santi, Gotzon, Unai, Oier.

Talde bittan banatuta, lehelengo hirurak Atxarrera juan diraz Martiñen azken aurkikuntzak begiratzera. Azken bixok, barriz, Damazulon Antuanek eta Gotzonek topautako zulo puzkarira, “haize asko” ei zekana, “sarrerako iria mobitzeraiñok”.

Bertara juan gara, eta imajinatzen genduana: sarrerako irak mobidu bez; eta lekura juan garanian (Salisbury eta Ojeda gelen arteko Katazulo Adhesibua), zulotxuan haizia bai, baiña ez despeinatzeko beste. Geologiaren adiskide bihurtu gara (zehazki, sedimentologiaren maitale lizunak) eta hasi dogu biharra. Gero kalkulau dogunez, bertan 4 ordu ta erdi inguru jardun dogu; guztira 60-70 balde lokatz, buztin, hare eta kolada etara doguz Ojeda gelara; biharra ez da konplikaua, baiña bai astuna, buztiñian pegauta gelditzen zaralako. Hori bai, gauza ona: hotzitzeko aukerarik be ez dago.

Lehelengo 3,5 orduetan gure esfortzuak repartiduta egon dira: zuluan sakontzia, baiña batez be zuluan sakondu ahal izateko inguru guztia libratzia. Behiñ bihar hori eginda, koladak eta tarteko sedimentuak kentzen sakondu ahal izan dogu, eta orduan sorpresia: hormia barruraka jauzten hasi da; ordutik aurrera zulua haunditzeko biharra asko erreztu da, eta horregaittik egon gara hainbeste denpora. Halan be, azkenian fisikuak fallau dau: gogua egon arren, hainbesteko “hondeamakiña” biharran ostian besuak ez zeben erantzuten. Halan laga dogu ba: 0,35x0,35 zmtako leihatilla bat, tamaiñu respetableko galerixa beherakari batera emoten dabena, beste sumideruen morfologixakua; Stonehenge izena ipiñi detsagu. Halan be, haize korrientia ez dator galerixatik gora, ez bada eze bertan ikusten dan laminadore batetik, zeharka, norabidia mantenduta. Biharra dago, baiña lekuak interesa daka duda barik. Hurrengo datorrena, ez ahaztu: bidoia soka bikin, atxurra, palia, mallua eta guante luze onak ekarri. Komentatzen egon gara, baitta, argazki edo bide ikusgarri batuk egitteko lekua izan leikela (horko lokatz-festiak badakalako bere alde fotogeniko ederra be...).


Barne bilatzailea