2017/11/05

Garraitz VI
2017-XI-5: Oier.

Garraitz VI. Hillabetez kueba bat zapaldu barik egon ostian, ezin tentaldixari eutsi eta zulo honi begiradia botatzera juan naiz. Bistan danez, bakarrik egotian, seguridade arauak zorrotz baiño zorrotzago beteta, eta arrisku minimorik hartu barik.

Arrakalian bertizian kabezera bat instalau dot (punto 2; bertikal horixe izan da UTM koordenadetan jasotakua, eta piso bixen topografien 00 abiapuntua), eta hortik behera “aluan klitorisa” begiratu dot lehelengo. Uste nebana baiño desarrollo gehixago zekan:  15 bat metrotako galerixia, 4garren metrotik barrura lur harro-harroz beteta, total birjiña; kontu haundiz, lur azala eta hormak miatuz (ez dot aztarna nabarmenik ikusi, mamifero txiki batzunak bakarrik), barruraiñok sartu naiz, azken estuasun batian (haize bakua) geldittu arte. Lehentasuna behekuak zekanez (ixa maria beherako ordua zanez, ordu 2 bakarrik nittuan), behera jaitsi naiz eta gero gorakuan topografiau dot.

Beheraiñok allegauta, esan bihar dot uste nebana baiño haundixagua dala zulua; enbarkaziñotik eta batez be maria goran, ez dau hainbestekua emoten. Lehelengo biharra zuluan ikustaldixa egittia izan da, topo puntu posibliak harrapatuz: frakturak kruzau egitten badira be, barrurakako norabide nagusixa sarrerakua da, NW; gela txiki baten (4x6x2,5), jarraitzeko norabide nagusi bi dagoz (baitta goraka trepadan segitzeko be; hori ez dot begiratu); SW norabidian, galeria txiki bat dago, gero eta estuagua bihurtzen dana, eta estuasun baten amaitzen dabena; NNE norabidian, ostera, pasabide baju batetik galerixa haundi batera allegau naiz (6x10x16), eta hor ura topau dot; hortik aurrera, galerixiak aurrera egitten dau (ez da kanpoko argirik ikusten), baiña oposiziñuan edota igarixan segidu bihar danez, geldittu egin naiz; era berian, ibilbidian zihar eta galerixa honetan gorutz segitzeko aukeria ikusten da; ondo esploratzera etortziak merezi dau, duda barik. Ahal izan doten moduan horraiñoko topografixia egin dot, eta hanka.

PD: topuan datuak pasau eta gero, datu pare bat: beheko maillan rekorriduan 1/3 bat baiño ez dot egin; eta itxura guztien arabera, NNW norabidian segitzian IS-077 Garraitz III zulo puzkarixan bertikaletik pasauko gara; eta SW norabideko galerixiak Garraitz V-eko formaziñuekin harremana izan leike.

No hay comentarios: