2013/07/16

Zatika report


Argazkiak.org | Zatika © cc-by-sa: ades


130710: Oier.

Zatika auzora, Iker “Gorritxo”k esandako lau kobak lokalizatzeko asmotan. Baiña... basicamente, egin dotena, auzuan zihar pasiatzia izan da. Tira; hurrenguan terrenua ezagututa juateko balixoko al desta behintzat...

Gauzak prestatzen nagola (...) (auzotarrei buruzko datuak) (...):
·         Katalogoko izenak errezitauta, ezagunak bai egin jakez, baiña gehixenak nun dagozen jakin ez.
·         Zuzenketak be egin dittudaz: “Astuazurize” (GEV-301) Astozuri moduan ezagutzen dabe; “Aldosa” (GEV-718) ez dabe sekulan entzun, baiña “Aldasa” esaten detsen bedar motia señalau deste (han inguruan kobarik dagon ez dakixe).
·         Angelesek Kobondo/Bizkartegi lezako parajia señalau desta, kobia dagola badakixe (izenik ez, baiña argi dago bera dala). Bera gaztetan sartuta dago, eskillarekin-eta, arriskutsua zalako. Mapan begiratuta, hau Ikerrek señalautakuetatik bat izan leike.
·         Andra bixak Lamiñotegi aittatu dabe, eta bertara juateko bidia azaldu deste. Igaz gazte bat be bialdu zebela hara (Iñaki, seguraski).
·         Victoriak Lamiñotegin gora bidian segiduta, eskumaldian dagon “atxeri” bat aittatu dau, kobaren bat ete dagon-edo.

Auzuan gora dagon arta haundi azpixan nenguala, Angel etorri jata atzetik, hiru lekutara laguntzeko: Lamiñotegi, atxerixia eta harrizko ur-asken gaiñian dagon beste bat.

Lamiñotegi segiduan topau dogu, GEV-ekuen marka baltzakin. Sarrerian argazkixa eginda, GPS-akin hartuta (...). Barrura 20 bat metro egin dittudaz: sarreria leza forman, 2-3 metro jaitsitta (zabor asko), gero norabide horizontala hartzen dau. Erdiko bidia bloke eta estuasun artian doia, formaziño rekonstruktibuak, 45ºtako buzamientua dakan estratuan norabidian zabalduta; eskumaldian, goittik, galeria sekundario paralelua dago; ezkerraldian, behetik, beste galeria sekundario paralelo bat (goiko estratua lurrian sartzen da eta hobi funtziñua egitten dau, sedimentuz blokeauta). Erdiko bidiak katazulo formia hartzen dau amaieran, eta progresiñua segidu leike, ur-aporte txiki batetik gora. Haize korriente gitxi. Krokisa egin dot, baiña ondo exploratziak eta topo osua egittiak mereziko leuke. Hau be Ikerrek señalautakuetatik bat izan leike. IS-50 referentzia emon detsat.

Lamiñotegittik SW norabidian, Atxerixa horretara allegau gara (bidian harrizko “hatzapar” bat pasau eta 10 bat metrotara, eskuman). Goittik behera datorren mendi hegixa da, kare harrixa bistan. Inguru interesantia da; bide ondoko partia gaiñetik begiratu dot eta garrantzi bako arrakalaren bat kenduta (igual Victoriak hau ziñuan? edo ez?) ez dot ezer ikusi. Hobeto begiratu biharreko parajia da, halan be.

Gero atzera bueltau gara, Zatikaraiñok. Etxietatik NW norabideko bedar motan gorengo ertzian, harrizko ur-asken gaiñian (Ikerrek esandako parajetik aparte, beraz), pareta bat agertzen da. Horren barrenian, aterpe estiloko bat, iñoiz igual libre egondakua (Angelek lehen leku gehixago zekala diño, baiña ez dakitt ba), baiña gaur egunian lurrez beteta, 30-40 bat zmtako alturia baiño ez daka, 1,5 m sakon, 10m luze. Katalogatzeko modukua begittandu jata, hori bai. (...). Argazkixa hartuta bebai, eta krokisa eginda. IS-51 referentzia ipiñi detsat.

Bakarrik geratu naiz, eta zalantzia izan dot: Ikerrek esandako 3garren zuluan billa juatia (Kobondo / Bizkartegi S aldekua) ala 4garrenan billa (Otoioko Jentilkobia). Azken hau aukeratu dot, eta allegau allegau naiz kaza-postuen linearaiñok. 4 identifikau dittudaz, bidian eskuma-esker, baiña ez dot jakin nun hasi billatzen (háretako baten inguruan dago). Kriston berua zeguala alde batetik, eta etxera juateko ordua nekala... retiradia egittia erabagi dot.

Azken ohar bat: Angelen esanetan, badira pertsona bi hurrengorako informatzaille modura onak izan leikiazenak: (...)

No hay comentarios:


Barne bilatzailea