2021/12/19

Oiz barrenian

Ezkerretik eskumara: Kortaun, Gaindua, Gainduako hatxa, Bedartzandi, Urregarai, Astarloko hatxa eta Muniozguren.

 211219: Oier.

Ziortza-Bolibar, Oiz barrenian GEVek bere garaian katalogau zittuan zuluak billatzen segitzera. Gaurkuan, helburua argixa zan: 297 zenbakiduna, “Garinduaga basarrittik hurre”, beste erreferentzia barik. Kotxia Muniozgurenen lagata bertaraiñok oiñaz juan naiz. Kortagurenen mendixan gora eginda, tontorrera jo dot lehelengo, harrixen ezaugarrixak eta terrenua orokorrian begiratuta. Gorriaga eta Astarloa moduko egitturia daka, HM aldetik leuna eta bedartsua, eta IE aldetik eskarpatua eta landaredi ugarixakin. Beste tontorretan legez, H aldian hatxak bistan dagoz, eta euren arteko kanaletan behera egin dot, Garinduagarutz.

(...) Baitta hainbeste gauza azaldu be: lezia bera kareharrizko kantera baten dagola (berak ondo bereizten dittu hareharrixa, kareharrixa eta harbela); kantera horretatik euren etxe ondoko karabirako harrixa etaratzen zala; eurixa egitten dabenian, Kortagureneko lautadan ura lurpian galtzen dala, eta asko bota dabenian, Kortagurenen sartutako ur hori Garinduaga onduan urtetzen hasten dala; eta Parbo aldian be (Oiztik behera datozen bizkarretan hurrengua) beste kareharri afloramentu bat dagola, kantera moduan be erabilli izan dana.

Kantera frente bi ikusi doguz, tontorran E aldera, Ziortzatik gora datorren kamiñuan gaiñetik. Lezia H alderago dagon frentian topau dogu (QGIS lidar kapan nahikua ondo ikusten diraz frente bixak). Argazkixa hartuta, koordenadarik ez (GPSak ez zeban sateliterik harrapatzen) baiña uste dot errez topauko dotela. Lezia kareharri moltzo horren fraktura edo diaklasa bertikal baten fabore da; ibilbide estua, baiña praktikablia, 8 bat metroko sakoneraraiñok destrepatzeko moduan, eta haize korrienterik ez. Hurrenguan materialakin etortzeko.

Egittura kuriosua da, eta geologiaz nik baiño gehixago dakixan bat etorriko balitza hobe. Uste eze hónek mendi guztiok (Gorrixa, Astarlo, Gaindua) “milhojas” geologiko egittura beretsua daukela, norabide eta buzamendu berakin. Milhojas horren zati batzuk kareharrizkuak diraz, eta beste batzuk ez; eta horrek markatzen dittu lezen kokapena (Gorriagakua lokalizatzeka dakagu; igual indikadore honi begiratuta errezago topauko ete geunke?). QGISeko litologia atalian, Gorrixa-Astarlo-Gaindua material beta bakarran barruan agertzen dira (“Alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenita”) behintzat, eta Parboko hatxa aparteko beta batian, baiña material berezkua.

Bistan da hamen ez dagola desarrollo haundiko zulorik topatzeko potentzialik (sakonik ez behintzat, kareharri-geruziak markatzen dau hori), baiña xelebrekeri geologiko hau ondo miatzia ariketa interesgarri eta atsegiña izango da behintzat. Momentuz, badakaguz lau zulo esploratzeko, Muniozgurenen bildots-erre gozo bat enkargatzeko atxekixa behintzat!

(...)

No hay comentarios: