2009/05/21

Nunca mais


Argazkiak.org | Kabaua - SAMOS © cc-by-sa: ades


(SAMOS enpresian argazki hau ikusitta, seguro Oskar hotzikaraka hasten dala: JUA JUA JUA)


09-V-20: Oier


Lekeitioko Udal Artxibora juan naiz saneamentuari buruzko billaketa zehatzagua egitteko, obrak laster hasi bihar diranez. ADES-eko kidion zorixonerako, informe erabakiorrak topau dittudaz: 90 hamarkadan egindako moldaketak zirala ta, Lekeittioko saneamendu sare zaharra topografikoki eta fotografikoki jaso zan, ederto jaso be. Beraz oin dala 130 urte egindako obrian lekukotasuna hartuta dago eta ez dago lan hori barriro hartu biharrik.


Gaur egindako ikusketa superfizialian, gauza oso interesgarrixak ikusi dittudaz. 175 siñaduradun kajan, esate baterako, hónek dokumentuak dagoz:

- “Estudio de soluciones. Saneamiento de Lequeitio. 1980” izeneko informia (argazkixak etara detsadaz “Estado actual” atalari, eta “Red de pluviales” planuari”).

- “Red general de saneamiento”. Expediente de urbanismo, 86-1-28 / 0036 /5? (argazkixak: “Estudios realizados hasta la fecha” eta “Situación actual”).

- “Informe hidrológico de las dolinas de Larrotegi”, GEV 1986 (argazkixetan osorik hartuta).

- Mapa bat lekuz kanpo. “Recursos geologicos” EVE 1986 informian amaieran sartuta dago. Zubietako kolektoria agertzen da, guk egindako trazado bardiñakin (argazkixa LK-01). Lekeittioko lurran deskribapen geologiko oso zehatza.

- “Informe de la inspeccion de galerias de saneamiento”, SAMOS 1986. Bolumen lodixa, desenkuadernau eta desordenauta. Argazkixak eta testuak, baiña antza danez plano-guía bat falta da (argazkixekin osorik hartuta).

175 kaja honek hobeto arakatzia merezi dau: gaiñetik begiratuta, bestiak beste herriko kontratistei hartutako lekukotasuna dago (bere bizitza profesionalian agertutako arrakala edo kobei buruz), azpixan “zeozer” daken eraikiñen informiak, XVIII gizaldixan gertatutako lurrikara lokalen azterketa geologikua (boveda subterraneo baten desplomia)...


Informe asko dagoz, beraz, Lekeittioko saneamendu sare zaharra eta bere konponketei buruz. Hain da eze, arazua bihurtzen da jakitzia hónek obretatik zein egin dan, eta zein geratu dan proiekto hutsian.


Halan be, Maite artxibozaiñari esker 251 signaturadun dokumentua topau dot. 5 bolumenetako txosten bat da, “Investigación del estado de la red de saneamiento de Lekeitio” izenburu orokorrakin, Labein enpresiak egindakua, 1989ko Ekaiñian. Bolumen bakotxan izenburua:

1. “Introducción”.

2. “Identificación de la red de saneamiento”. Bolumen honen parterik haundiña planuak osatzen dabe. Portu aldeko sektorian zentratzen da, bertan ei zegualako arazo nagusixa.

3. “Aforo de caudales de aguas residuales”. Uran jarixua neurtzeko sistemak instalau ziran kondukto desbardiñetan, eta háren registro eta interpretaziñuak diraz. Hamentxe agertzen da guk topografiatutako tartia; tarte horretan ipiñittako “estacion de aforo” horren arrastuak ikusi genduzen, justo Ikastolan patixo azpixan.

4. “Inspección del interior de las conducciones mediante cámaras de TV”. Zuri-baltzezko irudixekin.

5. Anexo, “Investigación del estado de las redes de saneamiento de diversos municipios de Bizkaia”. Adibide moduan lagatakua, antza.

Informe oso exhaustivua da, eta 1989ko saneamentu sarian egoerian deskribapen zehatza eta osua egitten dau, plano oso detallauekin. Txosten hau ei da gaur egunian udal bihargiñak (batez be Aparejadoriak, Aitor Goikoetxea) gida modura erabiltzen dabena, eta beraz aktualizauena. 2009ko egoeria ezagutzeko, nahikua da 1989tik hona egin dirazen interbentziñuak ezagutzia.


Oharrak:


175 kajako plano desbardiñetan kontraesanak agertzen dira Zubieta II-en trayektuari buruz, zehazki esanda kolektore birek bat egitten daben guniari buruz. 251 kajakuak, ostera (fidagarrixena dirudi) gure topografixiakin koinziditzen dau.


Zubietako koben informaziñuakin eta Udal Artxiboko informien erreferentzixiakin informe bat egin dot, Josu Etxebarrieta eta Juan Angel Larrañaga arkitektuendako. Kopixa bat Carlos Zubietako jauregikuari emongo detsat.

No hay comentarios:


Barne bilatzailea