2016/07/09

Zeletako Zulua

160709: Gotzon, Santi, Antua, Oier.Zeletako Zuluan (Lekeitio). Plan zehatzik barik, speleo mundua konpontzen jardun dogu Junira tabernan, ixa bi orduz; gero, Lekittora egin dogu Kabaua ingurua miatzeko asmotan, baiña aparkau eziña dala eta, faroleko bidian amaittu dogu, Ekhi Eder etxe pareko kabauan. Lekuak toponimo zihetza daka: Zeletako Zulua (mapa batzutan Lezetako Zulua agertzen bada be, erroria dirudi).

Kabezeria pretillian bertan ipiñitta, sasitzan behera juan naiz, 10 bat metro beheragoko horman frakzionamendua ipiñitta; Antropozenoko hondakin geruza haundixa dago, eta beherakako garbiketia egin bihar izan dogu, seguridadiangaittik (lekuan edertasunak garbiketa serixua merezi dau); mailla honetan, ezkerreko kornisa baten ostian sartuunia identifikau dogu, begiratzeko pendiente; hortik behera tirada zuzena egin dogu (gero Antuak frakzionau dabena, sokian igurtziune arriskutsua zegualako. Beherutzko bidian, ubegi 2, aktibuak (beheko goroldixo markiak diñoskuanez); bat inpenetrablia, bestia hobeto begiratu biharrekua. Oinarrira allegauta, eskumara beste surjentzia bat, uretatik metro pare batera; eta axpe illunak, hobeto begiratzeko. Ezkerrera, axpe haundixa espeleotemaz beteta; Santi bertara allegau danian, itxuraz jarraipenik ez zekala esan dau. Puntu honetan 14:00ak jo deste, etxera juateko ordua; beste hirurak han geratu dira eta pentsau dot zerrendatutako inkognitetako batzu argittuko zittuezela, baitta igual zeozer barrixa topau be. 

       


No hay comentarios: