2012/09/29

A lo hetxo, Pepetxo!

099=Ajubita, 100=m-9 (krokisa desfasauta dago), 101=Pepetxo V
  


Part: Oier eta Unai

Hasi gara (sasoia zan!) Pepetxo-ko kobak lokalizatzen. Bi jada lokalizatuta zeuden, baina ez genekien GEV-ekoen referentzian zein zen zein: Pepetxo I, II, III, IV edo CXVIIII! Erdi erotuta geunden. Baina Idarretako baserrian galdera bat, eta inportanteena, Atxurra baserrian beste galdera batekin (bertako bi harrapatu bait ditugu) konpondu dugu dena. Pepetxo I koba aurkitu dugu. Pinudian dago, baserritarrek sobran ezagutzen dute eta sala zirkular eder bat du, estratifikazio horizontalean.

Gero, Sari Nagusia etorri da. Atxurratik hegoalderako pistan, Kastillo-ko baserrirantz, pista kontran bertan surgentzi txiki bat dago. Han sartu gara gatera amaigabe baten, eta tarte batean ataskatzen dagoen harri bloke batetik pasua bilatu eta gero (Magia gabe!), gatera jarraitu dugu. Falla bat harrapatu dugu, derrepente gaterak koba bat "zeharkatu" bait du, eta gero jarraitu egiten du amaitu gabe. Nekeak eta akojonuak (zergatik ez esan) geldierazita, buelta egin dugu. Baina han doa barrura, hori bai arrastadaka ibiltzeko prestatu!

Airea ez da fuertea, baina badator zertxobait gateratik.

Habemus Otra Covam!

Cast: Ya hemos empezado (ya era hora!) a localizar los Pepetxo. Dos ya estaban localizadas, pero no sabíamos en las referencias del GEV cual era cual: Pepetxo I, II, III, IV o CXVIIIII! Estabamos medio locos. Pero una pregunta en el baserri de Idarreta, y lo más importante, otra más en el baserri Atxurra (hemos cogido por banda a dos) hemos arreglado todo. Hemos encontrado Pepetxo I. Esta en el pinar, ellos lo conocen de sobra y tiene una bonita sala circular, en estratificacion horizontal.
Luego, ha venido el Premio Gordo. En la pista desde Atxurra a Kastillo, al lado mismo de la carretera hay una surgencia. Allí hemos entrado en una gatera interminable, y después de pasar un bloque que atascaba (sin Magia!), hemos seguido la gatera. Hemos cogido una falla, ya que la gatera ha "atravesado" de repente una cueva, y luego sigue interminablemente. El cansancio y el acojono (porqué no decir) nos ha parado, y hemos vuelto. Pero allá va hacia dentro, eso si, preparaos para arrastrarse!

El aire no es fuerte, pero ya viene algo por la gatera.


2012-IX-29: Unai, Oier.
  
Gaur hidrogeologia tallarra zeguan, baiña gu bixok ez juatia pentsau dogu. Nere kasuan, nabillen arluan (bioespeleologia eta historiografia) nahi dotelako sakondu, beste arluetan indarrik dispersau barik.

Zalantzan ibilli eta gero, azkenian Atxamontera juatia pentsau dogu, hiru helburukin: Ajubitako lezia ikuskatzera, Pepetxo kobak topatzera eta M-9 desobstruitzera. Emaitzen laburpena:
-         Ajubitako lezia = ADES-M-8 = GEV-1635 dirazela sigurtatu dogu (GEV-en kataloguan ADES-en aportaziñuen barruan dago, “Azubitxa” izenakin –pronunziatzen dan modura-).
-         Pepetxo I lokalizauta (GEV-672); I zenbakiduna dala seguro xamar: (detalliak Tanari). ADES kodigo moduan M-11 emongo detsagu (libre badago). Pendiente: GPS, topo, argazkixak.
-         Pepetxo III lokalizauta (GEV-674); bide baztarrian, III zenbakiduna dala seguro xamar, Atxurrako biztanliak konfirmau deskuelako pistia zabaltziakin batera hondatu zala. ADES kodigo moduan M-12 emongo detsagu (libre badago). Pendiente: GPS, krokis, argazkixak.
-         Aurreko baten katalogautako M-10 (kurban motan kontra dagona) pistia zabaltziakin batera agertutakua dala esan deskue Atxurran. Beraz GEV-en kataloguan ez da agertuko, eta Pepetxo-V izendatu geinkiala pentsau dogu.
-         Pepetxo IV? dagon arboladixa zihetz seiñalau desku Atxurrako gizonak. Pendiente lokalizatzeko.
-         Atxurralde lokalizauta (GEV-1634, ADES-en aportaziñuen barruan dago). Lokalizaziñuangaittik eta barruan ikusi dogunangaittik bera izango dala uste dogu. Zalantzia dakagu katalogauta dakagun edo ez (hala ez ba da M-13 kodigua emon eta pendiente: GPS, topo, argazkixak).
-         M-9: pausu bi desobstruidu eta gero, 70 bat metro sartu gara NW norabidian, eta arazo psikologikuengaittik emon dogu bueltia (galerixiak segitzen dau eta haize korrientiak bebai).

Hamen detalle gehixagokin.

Eguna armozu dobliakin hasi dogu, Lekeittion, oihanian euripian jarduteko mentalizauta juan garalako. Halan be ez desku hain egualdi txarrik egiñ. Lehelengo Unaik “bere” Ajubitako lezia ikustera eruan nau, eta “nere” M-9 zala ikusi dogu. Barruko ikustaldixan ostian, lehengo bestian geratu gara (lehendik egindako krokisa balekua da beraz) eta toponimia eta kodigo kontuak adostu doguz.

Gero, Kastillo basarriko estrato kurioso batzu ikusi eta gero, Atxurra basarrixetara juan gara Pepetxuak behingoz lokalizatzeko asmoz. Behetik gora, sasitzan sartzeko kurba egokixa aukeratu nahixan, Ajubita eta Idarreta basarrixetaraiñok allegau gara, eta azken honetan barriro galdetzia pentsau dogu ia hobeto orientatzen ginttuen. Jose izeneko gizon batek bideko kurba zehatza zein dan hobeto azaldu desku (hain zuzen, Pepetxo V edo M-10 dagon kurbiori) . Zuzenian bertara juan gara, beraz, eta han ibilli gara sasitziakin burruketan, baiña alperrik.

Beherutzko bidian Unaik bide baztarreko zulo bat erakutsi desta, nik ikusi barik nekana (gerora Pepetxo III dala jakin dogu); barruan ardi-ule pillua zeguan, eta blokeauta zirudixan arren, bloke artian zuluak beherutz egitten dabela ikusi dogu; haize korrienterik ez, baiña.

Errekara allegau garanian, Unaiek Pepetxo III-ekin alineauta ei dagon koba-arrakala bat erakutsi nahi izan desta. Bertara juan eta sartu be egin gara: galerixa altu eta garbixa, lokatzezko lurrakin, 20 bat metrotara itsututa. Ez dau emoten urik urtetzen dabenik, gehixago emoten dau ura hara kanpotik sartzen dala, erreka-ufaletan.

Atxurrara “paso ligeruan” juan gara, ordurako guztiz bustitta genguazelako eta M-9-ri lehen bait lehen ekin nahi gentsalako. Baiña Atxurratik pasatzian gizon batzu allegatzen ikusi doguz, eta hárei be Pepetxongaittik galdetzia pentsau dogu. ¡Zorixonez! Izan be, behetik gora leku zehatz bi seiñalau deskuez, Pepetxo V-ren inguruan bebai baiña ezkerreratxuago; bero-bero eginda, barriro juan gara gora (nahiz eta gose eta egarri genguazen). Segiduan topau dogu Pepetxo I, emoziño haundixakin. (detalliak Tanari). Handik kanporakuan ez genguazen goiko basua arakatzen hasteko (gose eta egarri) eta hurrenguan lokalizatzia pentsau dogu, Pepetxo I GPS, topo eta argazkittan jasotzera etortziakin batera.

Beraz, kotxetik pasau gara jan eta eratera. Gero M-9 surgentziara. Eguneko sorpresarik haundiña izan da, nik behintzat ez neban uste halakorik agertuko zanik. Hasteko, haize korriente nabarmena zeguan kanporaka (aurreko egunian ez zeguana), eta urik ez (aurreko egunian 0,5 bat l/s) . Sarreratik 15 bat metrora lehelengo estuasuna zeguan:30 bat minutu emon doguz bertan, eta aurrera egin dogu galeria bardintsuan; handik 25 bat metrotara arrakala formako gela haundixa “pintxau” dogu (15 bat metro altu, trepada arriskutsu pare batetik gora segitzeko aukeria, eta beste ramal bat kalerutz); laminadore nagusixak, halan be, norabide berian segitzen dau eta gelan bertan bigarren estuasun bat nasaitzeko beste 15 bat minutu bihar izan doguz; hortik aurrera galerixiak bardin-bardin segitzen dau denpora guztian (0,50x0,40, horizontala eta norabidia mantenduta, gure ustez Ajubitako lezara; tella zati batzuk be ikusi doguz). Baiña... sarreratik 70 bat metrotara genguazela, egun intenso honen ondorixo psikologikuak igartzen hasi gara: ni aurretik nindoian eta, nahiz eta galerixa komodua izan, halako baten estutzen hasi naiz, ia bueltia emoteko lekurik topauko ete neban edo ia atzeraka urten bihar izango ete nintzan.... lurrian etzin naiz, lasaitzeko, eta Unaien zain egoteko, ia bere konpañixiakin sosegatzen nintzan. Baiña ha allegau danian... “Oier, ni atzaka nu”, bera be ez zeguala ondo. Eta biko ekipuan bixak “yuyuak” jota dagozenian... ¡onena kanpora juatia, duda barik! Baiña han segitzen dau harek, eta haize korriente nabarmenakin gaiñera.

16.30ak aldian allegau gara kotxera, eta Gernikara deittu dogu barri onak emotera (gu behintzat oso pozik geratu gara, egun produktibua izan dala uste dogu). Arteagan harrapau doguz kafia hartzen, hidrogeologia tallarran ostian.

7 comentarios:

Unai dijo...

Aupa Oier, zeoze nahi badozu zuzendu, zuzendu. Introdukzinoi egin dot, orain zuk bete detallik, eta Pepetxo I, II etab zein dan zein be jarri igual?

akojonatuta dijo...

nooooo beste bat nooooooooo

makinak dijo...

Akoxona...Akoxonauta. Makinak.

Simone dijo...

La emocion y el acojono son dos caras de las misma moneda...y ademas a ti no te gustan las gateras. :)
Enjoy the rabbit hole.

SasoiZan(Yaerahora) dijo...

The rabbit gets scared too easily yet. // Zeoze topatu dogu behintzat!, "Gotzon pasa seguro", hehehe...

Extrusor dijo...

Pues en estas gateras nos juntamos dos claustrofóbicos. Muy divertido sentirse opresivamente rodeado por 100.000 toneladas de piedra, y teniendo que reptar marcha atrás 70 metros hasta la calle.

Simone dijo...

Pff...fraquitos. 70metros no es nada.


Barne bilatzailea