2014/08/27

MG-009, Kastillo Errekako edo Etxaburuko kobie


MG-009 kobia kargan from Oier Gorosabel Larrañaga on Vimeo.


140827: Iñaki, Gotzon, Oier.

Azkenian, MG-009ra (Amoroto) juateko astixa hartu dogu. Ez zeguan ur jarixorik, dana siku. Egixa esan, nik ti-ta topografia egin eta segiduan amaittuko genduala uste neban, baiña ez da hala izan: Unai eta bixok 120929xan allegau giñan puntora allegau gara, aurrera segiduta. 5 bat metrora, galerixiak “ukondo” bat egitten dau: 45º beherutz eta gero beste horrenbeste gorutz, paso estu eta kabroia osatuz. Iñaki allegau da lehelengo: haize korriente haundixa (epela) eta koko asko (batzu kanpotarrak, Meta) zeguala ikusi dau, horren ondorixoz salida batetik hurre gagozela pentsau dogu. Gotzonek sedimentuak aloktonuak dirala esan dau; bera saiatu da gero, hankaz aurrera, baiña “ukondo” forma hori ezin izan dau pasau eta punto horretan atxur-lana bihar dala esan desku; halan be, bestekaldia ikusi ahal izan dau eta galerixiak modu bardiñian segitzen dabela esan desku. Gaur total siku zeguan ukonduori, baiña badirudi ura dabillenian sifonau egingo dala, haizian pasua itxitta (izan be, 120501ian konprobau nebanez,  aktibo dagonian ez da haize korrienterik egoten). Kanpora juatia erabagi dogu; arrakala formako salan argazkixak etara doguz.

Bio aldetik, Arrakala eta Ukonduan artian (illuntasuna %100) jaso dittudaz: Ischyropsalis, marraskillo planua, 2 Meta? (zurixka bat, arrarua); sarreratik hurre (illuntasuna %90), Gyas eta 6 bat molusko txiki. Bidian zihar Lithobius be ikusi dot, baiña ezin izan dot harrapau.

11.30ak aldera kanpuan genguazen; Gotzonek brujula/eskaliakin poligonal probisionala marraztu dau, eta goiko basotik prospektatzeko aprobetxau dogu, MG-016 eta Ajubita basarrira igotzen dan bidian artian, sumideroren baten billa. Ez dogu horren itxurarik dakan ezer ikusi, MG-008 Ajubitako lezia kenduta (baiña hango haizia MG-009kua baiño askoz be txikixagua da, eta ez dirudi handik urtetzen daben beste ur tragau leikianik). Edozelan be, datuak ordenadorera pasatzian norabidia haraxe doiala ikusi dogu, Ajubitako lezara.

Bide batez, Ajubita basarrira igotzen dan pista honen hasieran, motan kontran, katalogatzeko moduko zulo bat topau dogu (sarrerako argazkixa hartuta, baiña GPS-ak ez dau sateliterik topau). Espatula kolpe txiki batekin pasau leike, eta jarraipen argixa 6 bat metrotan gitxienez; haize korrientia dakanik ez dirudi.

XXXXkin egon gara gero:
  • ·         Toponimia: itturri hori ezagutzen dabe, baiña ez daka izen propiorik; guk esan gentsen arte ez zekixen hor koba bat zeguanik be. Goiko basua eurena da, eta Etxaburuko basua esaten detse; beheko errekiari, barriz, Kastillo Erreka. Nere ustez, bata zein bestia baleko izenak dira koba honendako (bixak jasoko doguz fitxan, eta ikusiko dogu zein lehenetsi).
  • ·         Etxaburuko baso horretan dago “beste leza” hori (Antuaneri esan zetsena), haitz baten onduan, metro bat zabaleko sarreriakin. Antza danez, oin dala urte batzu sasitzan zebixan bati hankapeko lurrak fallo egin zetsan eta barruan erdi-sartuta geratu zan, eta gero harrixak botatzen nahikua jausten zirala ikusi zeben. Egunotan jo daben piñadixan inguruan ei dago, beraz oin momentu ona da haren billa ibiltzeko; interesa haundixagua da, kontuan hartuta M-009ko haize indartsuori handik etorri leikiala.

No hay comentarios:


Barne bilatzailea